[Website] - Bảng mã các ký tự đặc biệt trong HTML


Để chèn vào một ký tự đặc biệt, bạn phải chèn vào mã của nó. Mã của ký tự đặc biệt phải bắt đầu bằng dấu “&” và kết thúc bằng dấu “;” có thể dưới dạng Entity Number hoặc Entity Name. Các ký tự đặc biệt được liệt kê dưới các bảng sau đây:


Bảng mã các ký tự đặc biệt trong HTML

Bảng mã các ký tự đặc biệt trong HTML

∀ ∀ ∀ for all

∂ ∂ ∂ part

∃ ∃ ∃ exists