[Template] - Smart News Template For News Blogs


Smart News Template For News Blogs là một blog chuyên về tin tức, công nghệ. Có khá góc cạnh tạo cảm giác rất chất cho blogs. Bên cạnh đó tốc độ load trang cũng khá nhanh, Smart News Template For News Blogs có thể nói là rất đáng dùng, đánh giá 4/5


Smart News Template For News BlogsLive Demo

Download now:


Smart News Template For News Blogs
Smart News is 2 column professional styled