[Launcher] - Nova Launcher Android


Nova Launcher[Launcher] - Nova Launcher Android

Nova Launcher là một trong những launcher nhẹ nhất, có nhiều tính năng nhất trong danh sách này. Nova Launcher vừa được cập nhật lên phiên bản 3.0 với rất nhiều nhiều tính năng mới, trong đó có
tính năng tìm kiếm bằng câu lệnh giọng nói “Ok, Google”. Nova Launcher cho phép người dùng thay đổi thiết kế màn hình chủ của điện thoại, cũng như