[Blogspot] - Tạo thanh điều hướng page navigation cho Blogspot


Thanh điều hướng breadcrumb và page navigation là những thứ quan trọng nếu blog của bạn có nhiều bài viết cũng như nhãn. Mình đã có lần hướng dẫn các bạn thêm breadcrumb vào blog giúp khách truy cập và công cụ tìm kiếm dễ dàng kiểm soát chuyên mục mà họ đang xem. Hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ các bạn thanh điều hướng page navigation, nó sẽ giúp các bạn đánh số trang bài viết có trên trang