[Blogspot] - Bài viết liên quan với ảnh thumbnails cho blogspot


Related Posts Widget for Blogger with Thumbnails

Bài viết liên quan với ảnh thumbnails cho blogspot

1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích2. Chèn đoạn code bên dưới vào phía trên thẻ đóng